044 239 - 11 - 68
096 035 - 22 - 77
Чи має банк повноваження блокувати картковий рахунок клієнта та що робити клієнту у такому випадку

Чи має банк повноваження блокувати картковий рахунок клієнта та що робити клієнту у такому випадку

Чи має банк повноваження блокувати картковий рахунок клієнта та що робити клієнту у такому випадку

В статті ми розглянемо, в яких випадках банк має повноваження на блокування карткового рахунку клієнта. Як поступить клієнту в таку ситуацію, де потрібно звернутися і які документи необхідні для розблокування рахунку.

 

Правомірність блокування банком карткового рахунку клієнта

Повноваження банку проводити внутрішній фінансовий моніторинг регулюються Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII (далі – Закон) та Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженим  Постановою НБУ від 26.06.2015 № 417 зі Змінами (далі – Положення).

Відповідно до цих нормативно-правових актів банки є суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 1 вищезазначеного Закону об’єктом фінансового моніторингу є дії з активами, пов’язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання цих активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а також будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та їх учасників.

Змінами до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджені Постановою НБУ від 25.05.2017 № 42 передбачено, що банки здійснюють аналіз фінансових операцій (це комплекс ризик-орієнтованих заходів, які здійснюються на постійній основі та установлені внутрішніми документами банку з питань здійснення фінансового моніторингу, проведення яких дає змогу з’ясувати суть і мету фінансових операцій, зробити висновок про відповідність/невідповідність фінансових операцій фінансовому стану клієнта та/або змісту його діяльності, регулярність здійснення фінансових операцій та спрямований на виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу); проводять ідентифікацію клієнта, його вивчення, у тому числі проводять оцінку фінансового стану, з’ясування та підтвердження джерел походження коштів та активів, виконання інших вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму (далі – документи щодо вивчення клієнта).

Аналізуючи Закон та Положення, у банку наявні повноваження на зупинення фінансових операцій (розділ IV Закону), що і є по своїй суті блокуванням карти клієнта.

Банк має право зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій), яка (які) містить (містять) ознаки, передбачені статтею 16 цього Закону, та/або фінансові операції із зарахування чи списання коштів, що відбувається в результаті дій, які містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України (стаття 17 Закону). Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникають підозри, які ґрунтуються, зокрема, на:

 • критеріях ризиків, визначених самостійно суб’єктом первинного фінансового моніторингу з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 • встановленні за результатами проведеного аналізу факту (фактів) невідповідності фінансової (фінансових) операції (операцій) фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта.

Відповідно до Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затвердженими Наказом Міністерства  фінансів України від 08.07.2016  № 584 (далі – Критерії ризику), банки як суб’єкти фінмоніторингу розробляють власні критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення з урахуванням цих Критеріїв ризику.

Відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень  та має одну або більше ознак, передбачених цією статею, зокрема це фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів); здійснення розрахунку за фінансову операцію у готівковій формі; фінансові операції осіб, щодо яких встановлено високий ризик тощо. Більше того, відповідно до Положення значна сума – сума коштів, на яку здійснюється фінансова операція, що дорівнює чи перевищує 150 000 гривень.

Згідно з п. 55 Положення у разі виникнення підозр щодо клієнтів, які здійснюють переказ без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 15000 гривень, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 15 Закону (150 000 гривень), або якщо такі фінансові операції підлягають фінансовому моніторингу, банк зобов’язаний здійснити вивчення таких клієнтів, у тому числі встановити факт належності клієнта або особи, яка діє від його імені, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів до публічних осіб, до осіб близьких або пов’язаних з публічними особами. А відповідно до Положення, вивчення клієнта означає проведення оцінки фінансового стану, з’ясування та підтвердження джерел походження коштів та активів клієнта тощо.

Зупинення фінансових операцій здійснюється на два робочих дні з дня зупинення (включно). У випадку зупинення фінансових операцій банк зобов’язаний повідомити спеціально уповноважений орган, тобто Державну службу фінансового моніторингу України про таке зупинення. Спеціально уповноважений орган може прийняти рішення про подальше зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій), здійснене відповідно до частини першої цієї статті, на строк до п’яти робочих днів, про що зобов’язаний негайно повідомити суб’єкту первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (ч. 3 ст. 17 Закону).

Строки зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) суб’єктами первинного фінансового моніторингу та спеціально уповноваженим органом, зазначені у частинах першій – п’ятій цієї статті, є остаточними та продовженню не підлягають. Отже, банк має право на заблокування карткового рахунку клієнта не більш ніж на 7 днів, що підтверджується судовою практикою (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71723917).

Тобто  банки зобов’язані проводити фінансовий моніторинг у разі виникнення підозр щодо клієнтів, які здійснюють переказ без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 15000 гривень, тобто банки здійснюючи фінмоніторинг при проведенні таких фінансових операцій, зобов’язані проводити вивчення клієнта, зокрема вимагати підтвердження джерел походження коштів та активів клієнта. І відповідно можна зробити висновок про те, що, у випадку якщо розмір суми фінансової операції менша ніж 15 000 гривень, то банк не зобов’язаний проводити фінансовий моніторинг такої операції, проте аналізуючи зміни до Положення, має повноваження здійснювати фінансовий моніторинг такої фінансової операції. Так як відповідно до п. 17 Положення банк розробляє та затверджує такі внутрішні документи з питань фінансового моніторингу:

 • Правила фінансового моніторингу банку;
 • Програму ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку;
 • Програму(и) здійснення фінансового моніторингу за напрямами діяльності банку в процесі обслуговування клієнтів.

Внутрішні документи з питань фінансового моніторингу є документами з обмеженим доступом згідно з п. 19 Положення.

Тому якщо клієнту банку на картковий рахунок часто приходять дрібні суми з зазначенням призначення платежу (за куплений товар чи надану послугу), що може свідчити про ведення клієнтом-фізичною особою, підприємницької діяльності, яка передбачає сплату податків, то банк як суб’єкт фінмоніторингу також має повноваження цікавитися цими платежами.

Отож, в першу чергу не слід зазначати мету платежу, або зазначити мету платежу – переказ грошей знайомому (родичу) на подарунок, або повернення боргу. Якщо у призначенні платежу зазначено «переведення грошових коштів за куплений товар чи надану послугу», то таке призначення може слугувати підставою для проведення банком фінансового моніторингу даної фінансової операції.

 

Дії клієнта банку у випадку блокування банком карткового рахунку клієнта

Між фізичною особою та банком укладено договір про відкриття картрахунку і обслуговування платіжної картки.

Згідно ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 1066 ЦК України за договором банківського рахунка банк зобов’язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

Згідно ст. 1074 ЦК України обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, передбачених законом.

Таким чином, банк гарантує право клієнта безперешкодно розпоряджатися своїми коштами, і у випадку блокування карти банк порушує свої зобов’язання перед клієнтом, фізична особа повинна звернутись до банку із претензією-вимогою, у якій просити вжити заходів щодо припинення порушення її прав вільно розпоряджатися своєю власністю (грошовими коштами на рахунку), та видати розблокувати карту з можливістю в подальшому вільно  розпоряджатися  та користуватись коштами на рахунку.

Після звернення до банку та отримання відмови щодо розблокування карткового рахунку слід звертатись до загального місцевого суду (посилаючись на неправомірне блокування карткового рахунку так як відсутні підстави для такого блокування) з вимогою про визнання неправомірними дії банку, усунення перешкод в користуванні та розпорядженні грошовими коштами, та зобов’язання вчинити певні дії.

Проте і вищезазначені нормативно-правові акти, і судова практика показує, що банк як суб’єкт фінмоніторингу має повноваження на витребування у фізичної особи клієнта документи щодо походження коштів, які надійшли на її картковий рахунок за певний період від третіх осіб (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59767489).

Тобто для того, щоб суд задовільнив  позовні вимоги,  потрібно довести законність надходження грошових коштів на поточний рахунок. Проте це зробити вкрай важко, адже пунктом 7.7 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України №492 від 12.011.2003р., передбачено, що забороняється використовувати поточні рахунки для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

 

Висновки:

 

 • банки зобов’язані проводити фінансовий моніторинг у разі виникнення підозр щодо клієнтів, які здійснюють переказ без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 15000 гривень, тобто банки зобов’язані здійснювати фінмоніторинг при проведенні таких фінансових операцій, тобто зобов’язані проводити вивчення клієнта, зокрема вимагати підтвердження джерел походження коштів та активів клієнта. І відповідно можна зробити висновок про те, що, у випадку якщо розмір суми фінансової операції менша ніж 15 000 гривень, то банк не зобов’язаний, але має право проводити фінансовий моніторинг такої операції, зокрема, вимагати підтвердження джерел походження коштів при проведенні фінансових операцій, тобто право витребувати у клієнта документи, які підтверджують легальне надходження на картковий рахунок клієнта коштів;
 • банк має повноваження на зупинення здійснення фінансових операцій у певних випадках, тобто на блокування карткового рахунку клієнта, повідомляючи про це Державну службу фінансового моніторингу; проте загальний строк зупинення не може перевищувати 7 робочих днів;
 • для розблокування карткового рахунку можна звернутись до банку із претензією-вимогою, у якій просити вжити заходів щодо припинення порушення прав вільно розпоряджатися своїми грошовими коштами на рахунку;
 • для розблокування карткового рахунку можна звертатись до суду, посилаючись на те, що дії банку щодо заблокування карткового рахунку клієнта більш ніж на 7 днів є неправомірними та такими, що порушують його права; проте якщо у випадку обґрунтування банком причин заблокування, позивачу необхідно буде надати суду підтвердження джерел надходження коштів на рахунок, іншими словами довести законність надходження грошових коштів на рахунок (у даному випадку підприємницька діяльність фізичною особою здійснювалась незаконно).
 • для того, щоб у майбутньому уникнути ситуацій із зарахуванням на один картковий рахунок грошових коштів, що слугуватиме підставою для фінансового моніторингу, і проведення такого моніторингу джерел надходження грошових коштів на картковий рахунок з боку банку, фізичній особі слід відкрити декілька рахунків у різних банках для зарахування на них грошових коштів, та знімати гроші з таких рахунків частіше, щоб зробити вірогідність проведення фінансового моніторингу карткових рахунків клієнта з боку банків мінімальною (сума на картках повинна бути невеликою, і її слід знімати часто);
 • важливим є також те, щоб контрагенти (покупці товару, послуги), які перераховують кошти на картковий рахунок клієнта банку, не зазначали мету (призначення) платежу при оплаті купленого товару або наданої послуги.

 

Популярні послуги:

 

отправьте заявку и мы бесплатно ответим на ваши вопросы
ajax_loader Чи має банк повноваження блокувати картковий рахунок клієнта та що робити клієнту у такому випадку

написати нам

Замовити дзвінок

Дякуємо за Ваш запит!
Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом!